Algemene Voorwaarden VA Aurélie

Artikel 1 – Begrippen
Opdrachtnemer: de virtueel assistent die de opdracht voor de wederpartij uit gaat voeren en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Wederpartij: de natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die met de opdrachtnemer een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, tot het verrichten van werkzaamheden en daarmee een betalingsverplichting aan gaat.
Opdracht: de werkzaamheden die opdrachtnemer voor de wederpartij uit gaat voeren en waarvoor een overeenkomst gesloten wordt.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.


Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten, diensten en werkzaamheden van de opdrachtnemer.
2. Eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn geaccepteerd.
4. Opdrachtnemer mag deze algemene voorwaarden wijzigen. De wederpartij ontvangt hierover vooraf schriftelijk bericht.
5. In het geval één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig o vernietigbaar blijken, blijven de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden, volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden om de betreffende bepaling de vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling heeft.
6. Wanneer de inhoud van deze algemene voorwaarden in strijd is met een tussen de wederpartij en opdrachtnemer gesloten overeenkomst, hebben de afspraken uit de overeenkomst voorrang op deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen
1. Offertes zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien geen termijn is opgenomen, zijn offertes veertien (14) dagen geldig.
2. Genoemde tarieven zijn exclusief BTW, reistijd, reiskosten, parkeer- en verblijfskosten en licentiekosten tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. De wederpartij zorgt ervoor dat de gegevens die hij/zij aan de opdrachtnemer verstrekt, juist, volledig en actueel zijn.
4. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de werkzaamheden die in de offerte zijn omschreven.
5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. Een samengestelde offerte verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. De opdrachtnemer is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of de offerte.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de wederpartij komt tot stand vanaf het moment dat:
a. de wederpartij schriftelijk akkoord gaat met de offerte;
b. de wederpartij de overeenkomst ondertekent;
c. de opdrachtnemer de opdracht schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd;
d. de opdrachtnemer op verzoek van de wederpartij start met de uitvoering van de opdracht.
2. De opdrachtnemer gaat ervanuit dat de opdrachtbevestiging een juiste en volledige beschrijving bevat van de uit te voeren werkzaamheden, tenzij de wederpartij zonder onnodige vertraging, schriftelijk laat weten dat dit niet zo is.
3. Aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts van toepassing als deze door de opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
4. De wederpartij gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst of uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst, blijkt dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
2. De opdrachtnemer neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich wat betekent dat zij de opdracht naar beste inzicht, kennis en vermogen zal uitvoeren zoals van een professioneel handelend opdrachtnemer mag worden verwacht. De opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat de wederpartij het beoogde resultaat bereikt.
3. De opdrachtnemer heeft het recht om, na overleg met de wederpartij, de opdracht (deels) door derden te laten uitvoeren. Artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 uit het Burgerlijk Wetboek zijn dan uitdrukkelijk niet van toepassing.
4. De wederpartij levert alle gegevens, instructies en informatie die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht, op tijd aan. Ook zorgt de wederpartij voor de benodigde toegang, inloggegevens en faciliteiten. Als deze gegevens niet op tijd door de opdrachtnemer zijn ontvangen, dan heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 6 – Levertermijn
1. De door de opdrachtnemer opgegeven lever/uitvoeringstermijnen zijn slechts een inschatting en kunnen niet als fatale termijn worden gezien.
2. De levertermijn vangt aan op het moment dat de opdrachtnemer alle gegevens, bescheiden en informatie van de wederpartij heeft ontvangen, die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.
3. In het geval de opdrachtnemer verwacht dat een levertermijn niet gehaald zal worden, zal zij dit schriftelijk aan de wederpartij laten weten.

Artikel 7 – Wijziging van de overeenkomst
1. Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wijziging of aanvulling van de werkzaamheden nodig is om de overeenkomst goed uit te voeren, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Als dit invloed heeft op de levertermijn en/of de prijs zal de opdrachtnemer de wederpartij hiervan op de hoogte stellen.
2. De opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij de wederpartij.
3. De opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 – Prijzen en facturatie
1. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om prijzen tussentijds te wijzigen. De wederpartij ontvangt hierover tenminste dertig (30) dagen voorafgaand aan de prijswijziging schriftelijk bericht.
2. Opdrachten die uitgevoerd worden op basis van een uurtarief, zullen maandelijkse gefactureerd worden tenzij anders overeengekomen. Bij opdrachten die uitgevoerd worden op basis van een vast bedrag per te verlenen dienst, heeft de opdrachtnemer de mogelijkheid een aanbetaling te vragen en de uitgevoerde gedeeltes van de opdracht afzonderlijk te factureren.
3. Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn en op de door de opdrachtnemer aangegeven wijze, plaats te vinden.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is vanaf het verstrijken van de betalingstermijn de wettelijke handelsrente verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als
hele maand gerekend. Bovendien zal de wederpartij de (buitengerechtelijke)incassokosten van tien procent (10%) met een minimum van € 150,00 aan de opdrachtnemer vergoeden. Daarnaast heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen totdat de betaling door de opdrachtnemer is ontvangen.
5. Alle door de opdrachtnemer geleverde producten en diensten blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat de wederpartij aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan.
6. Bezwaren van de wederpartij tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9 – Opzegging
1. De overeenkomst kan door beide partijen tussentijds schriftelijk beëindigd worden met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen, tenzij in de overeenkomst andere afspraken zijn gemaakt.
2. Wanneer een overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, loopt deze overeenkomst na het verstrijken van die bepaalde tijd automatisch af, tenzij anders overeengekomen.
3. Iedere partij kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van een rechter ontbinden als:
a. aan de andere partij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
b. ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken.
4. De opdrachtnemer kan de overeenkomst ook met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van een rechter ontbinden als:
a. de wederpartij herhaaldelijk niet voldoet aan zijn betalingsverplichting;
b. de wederpartij, ondanks hiertoe te zijn aangemaand, geen medewerking verleend en/of zich niet houdt aan één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
5. Indien opdrachtnemer overgaat tot ontbinding, dan is zij op geen enkele wijze verplicht tot vergoeding van schade dan wel kosten die daardoor ontstaan.
6. In het geval de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt, zullen zowel de werkzaamheden die door de opdrachtnemer zijn verricht als de gemaakte kosten en ingeschakelde derden in rekening gebracht worden aan de wederpartij. Onder
verrichte werkzaamheden vallen ook voorbereidende werkzaamheden die niet direct zichtbaar zijn voor de wederpartij.

Artikel 10 – Overmacht en onvoorziene omstandigheden
1. In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden heeft de opdrachtnemer het recht een opdracht te onderbreken, uit te stellen of te annuleren. Wanneer de overmachtssituatie langer duurt dan dertig (30) dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
2. Van overmacht is naast het bepaalde in de wet en in de rechtspraak onder andere maar niet uitsluitend sprake in het geval van arbeidsongeschiktheid, ziekte, technische storingen, overheidsmaatregelen en gebrekkige levering van leveranciers waardoor de
opdrachtnemer haar verplichtingen niet (tijdig) na kan komen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1. De opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld. Tot directe schade behoort in ieder geval niet: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
2. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot maximaal het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. Als er geen aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, de verzekering niet uitkeert of de schade niet gedekt is onder de verzekering, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag voor de betreffende opdracht.
3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste gegevens.
4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverlening van de opdrachtnemer en van derden zoals providers, hostingpartijen, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.
5. De wederpartij vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst, schade lijden, behalve als deze schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.
6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, geldt voor alle vorderingen die verband houden met deze algemene voorwaarden, een verjaringstermijn van twaalf (12) maanden.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen en video’s, welke voortkomen uit de uitvoering van de overeenkomst of welke via de website en/of social mediakanalen van de opdrachtnemer worden getoond, berusten uitsluitend bij de opdrachtnemer en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van de opdrachtnemer worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
2. Het is de wederpartij niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer, door haar geproduceerde werken, adviezen, rapporten, documenten, contracten, ontwerpen en programma’s te exploiteren of aan derden te verstrekken, behalve als dit in het kader van normaal gebruik in overeenstemming is met het doel van de opdracht. Voor dit normaal gebruik verleent opdrachtnemer aan opdrachtgever een licentie ofwel een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet sublicentieerbaar en eeuwigdurend gebruiksrecht.
3. Wanneer het bepaalde in dit artikel wordt overtreden, heeft de opdrachtnemer het recht haar schade te verhalen bij de wederpartij.

Artikel 13 – Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Geheimhouding wordt door beide partijen ook opgelegd aan de door hen in te schakelen derden.

Artikel 14 – Klachten
1. Als de wederpartij niet tevreden is over de service van de opdrachtnemer of over de uitvoering van de opdracht, dient hij dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk te melden bij de opdrachtnemer.
2. De opdrachtnemer zal uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door de opdrachtnemer gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen de opdrachtnemer en de wederpartij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders bepaald.